Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

Leży we wschodniej części działania nadleśnictwa (ok. 918,37 ha). Został utworzony w 1986 roku i obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2447) obejmuje obszar 23 451 ha i położony jest na terenie powiatów siedleckiego, sokołowskiego i łosickiego w gminach Przesmyki, Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Sabnie i Platerów. Jego największym walorem faunistycznym jest bez wątpienia awifauna, znajdująca w zalewowych terenach doliny Bugu doskonałe miejsca lęgowe.

W granicach terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Sokołów znajduje się większość tego obszaru (ok. 21174 ha), w tym 1130 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa. 

Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar ten został utworzony Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr VII/32/77 z dnia 10 czerwca 1977 r., nowelizowany Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr XVII/99/86, znowelizowany Rozporządzeniem Nr 31/98 Wojewody Siedleckiego z 10.06.1998 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2449) Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się na Wysoczyźnie Siedleckiej między Siedlcami a Węgrowem. Obejmuje 35840 ha (łącznie z rezerwatami) na terenie powiatów siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego w gminach: Domanice, Kotuń, Mokobody, Siedlce, Miasto Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Bielany, Sokołów Podlaski, Liw, Miasto Węgrów, Grębków, Wierzbno.

Celem powołania jest ochrona terenów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

W jego granicach znajduje się ok. 3876 ha gruntów terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa, w tym 56 ha gruntów w zarządzie Nadleśnictwa.