Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Sokołów, Sokołów Podlaski, ul. Kupientyńska 17B, 03-300 Sokołów Podlaski.

Siedziba Nadleśnictwa Sokołów zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 63 Siedlce-Łomża.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek stanowi jedną, zwarta bryłę i posiada 2 kondygnacje użytkowe. W budynku zatrudnionych jest 20 osób lecz może przebywać w nim 60 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:15 – 15:15.

Wejście i wyjście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu. Wejście usytuowane jest na poziomie czterech schodków przed drzwiami głównymi. Dodatkowe wyjście ewakuacyjne znajduje się po lewej stronie budynku od wejścia głównego.

Przed wejściem głównym znajduje się pochylnia/podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu. Na parterze znajduje się sala konferencyjna, zaplecze sali, pomieszczenie socjalne, dwie toalety w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pomieszczenia biurowe księgowości, straży leśnej oraz serwerownia.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze. Parter z pierwszym piętrem łączą schody. W budynku nie ma windy.  Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat, gabinet nadleśniczego, dział techniczny, kadry oraz dział sekretarza. Toalety na pierwszym piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych są szerokości 80 cm nie posiadają progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przez osoby z którymi byli umówieni na parterze w przystosowanym do tego pomieszczeniu Sali konferencyjnej. 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 25 781 24 21 lub e-mailowo na adres sokolow@warszawa.lasy.gov.pl.