Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Tereny leśne Nadleśnictwa Sokołów zajmują powierzchnię około 25 tys. ha, z czego 7261 ha pozostaje w zarządzie Lasów Państwowych.

Pozostała powierzchnia leśna to własność prywatna nad którą na mocy porozumienia ze starostami sokołowskim oraz ostrowskim, prowadzimy nadzór.

Lesistość obszaru w granicach zasięgu nadleśnictwa wynosi ok. 22%.

Lasy państwowe są w większości rozproszone i położone wśród innych własności, co nie pozostaje bez wpływu na utrudnienia w ich gospodarowaniu.

Nadleśnictwo Sokołów tworzy łącznie 341 kompleksów leśnych. Wielkość kompleksów gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo jest bardzo zróżnicowana - od kilkunastoarowych działek z których aż 150 ma powierzchnię mniejszą niż jeden hektar, do dużych kompleksów, z których największy ma powierzchnię 1208 ha.


Las leśnictwa Kurowice. Fot. Robert Płocki

Ponieważ głównym czynnikiem kształtującym rzeźbę terenu tego regionu było zlodowacenie środkowopolskie, w krajobrazie dominują rozległe równiny i tarasy rzeczne, urozmaicone wydmami i ostańcami polodowcowymi. Obszar ten charakteryzuje się dużą liczbą małych cieków wodnych spływających do Bugu.

Niepowtarzalnym walorem krajobrazowym tej części Nadleśnictwa jest szeroka i urozmaicona dolina Bugu z dobrze wykształconymi tarasami, rozległymi starorzeczami, wydmami, wysokimi i urwistymi skarpami oraz piaszczystymi plażami. Dzięki niewielkiej ingerencji człowieka, zarówno rzeka Bug, jak i wiele zbiorowisk występujących w dolinie, zachowało się w stanie zbliżonym do naturalnego, co w skali Europy jest rzadkością.

  
Rzeka Bug, okolice wsi Krzemień. Fot. Adam Skóra

Największym walorem faunistycznym tego terenu jest bez wątpienia ptactwo, znajdujące w zalewowych terenach doliny Bugu doskonałe miejsca lęgowe. Tak wielkie bogactwo krajobrazu sprawia, że swoje siedliska bytowe znajdują u nas liczni przedstawiciele zarówno świata roślin jak i zwierząt.

  
Rudel saren w leśnictwie Ceranów. Fot. Adam Skóra

Tereny nadbużańskie jak i suchsze obszary wysoczyzny to doskonałe miejsce do życia dla wielu gatunków zwierząt w tym chronionych i bardzo rzadkich w skali kraju. Najciekawsze z nich to Bielik, Bocian czarny, Orlik krzykliwy.