Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza to ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolne, leśnej i rybackiej.

Łowiectwo jest dziedziną gospodarki. Gospodarka łowiecka na większości terytorium Polski została powierzona jednej, ogólnopolskiej organizacji - Polskiemu Związkowi Łowieckiemu (PZŁ). Zadania oraz podstawowe ramy jego funkcjonowania określa ustawa Prawo łowieckie, uregulowania zaś szczegółowe pozostają w gestii statutu tego zrzeszenia. Do zadań PZŁ należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, w tym zasad selekcji zwierząt łownych.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym PZŁ jest koło łowieckie. Dzierżawi ono obwód łowiecki o minimalnej powierzchni 3 tys. ha, w którym realizuje cele i zadania łowiectwa.

Zwierzyna jest dobrem ogólnonarodowym, jej właścicielem jest Skarb Państwa. Własnością dzierżawcy lub zarządcy terenu łowieckiego jest wyłącznie zwierzyna zdobyta zgodnie z przepisami prawa.

Zwierzęta łowne  występujące na terenie Nadleśnictwa Sokołów to gatunki dzikich ssaków i ptaków żyjące w środowisku naturalnym, które (zgodnie z obowiązującym prawem) są przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Ze zwierząt łownych licznie występuje u nas zwierzyna gruba: łoś ok. 100 szt. (obecnie objęty moratorium), jeleń  200 szt., sarna  2000 szt. i dzik około 1000 sztuk. Ze zwierzyny drobnej występują na naszym terenie takie gatunki jak: lis, jenot, borsuk, kuny, tchórze, bażanty, kaczki krzyżówki, piżmaki, zające i nielicznie kuropatwy. Poza gatunkami łownymi występują również gatunki chronione: m.in. wilk, wydra, bóbr.

Na terenie Nadleśnictwa Sokołów jest 19 obwodów łowieckich, w tym 4 obwody leśne dzierżawione przez 13 kół plus jeden obwód jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach.

Na potrzeby opracowania rocznych planów łowieckich a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lasach, niezbędne jest dokładne ustalenie liczebności zwierzyny. Inwentaryzacja (liczenie) zwierząt łownych prowadzona jest w obwodach łowieckich na dzień 10 marca każdego roku kalendarzowego.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost populacji zwierzyny grubej, czyli: łosi, jeleni, saren i dzików a drastycznie spada liczebność zająca i kuropatwy.