Hodowla lasu

Hodowla lasu rozpoczyna się na szkółce od prac związanych z wysiewem nasion, ale jej zakres jest rozległy i obejmuje wszystkie etapy rozwoju drzewostanu: od uprawy po cięcia odnowieniowe, czyli odnowienia, następnie pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i późne, czy wreszcie trzebieże wczesne i późne.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskania drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu m.in. farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra właściwego ds. leśnictwa.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza to ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolne, leśnej i rybackiej.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (FSC – C013413) i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niepaństwowe to wszystkie grunty leśne niebędące własnością Skarbu Państwa.