Wydawca treści Wydawca treści

Projekty UE 2006-2013

„Zwiększenie możliwości oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a w szczególności w ciągu ostatniego dwudziestolecia, zasoby wodne w lasach nizinnych systematycznie się zmieniają. Zmianom tym towarzyszą, pojawiające się coraz częściej, ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak duże opady powodujące powodzie lub, wyrządzające znaczne szkody w ekosystemach leśnych, okresy suszy.

Sytuacja ta jest skutkiem kilku zasadniczych czynników:

  • kierunkowych zmian warunków klimatycznych (ocieplenie klimatu, zanik retencji śnieżnej, obniżanie się poziomu wód gruntowych),
  • działalności człowieka (budowa systemów odwadniających, wałów przeciwpowodziowych, likwidacji mokradeł, oczek wodnych, urządzenia melioracyjne budowane, do końca lat 70-tych XX wieku na siedliskach wilgotnych i bagiennych).

Różnice między zasobami a potrzebami wodnymi pogłębiają się, co stwarza konieczność prowadzenia efektywnego gospodarowania wodą. Poprawa warunków wodnych w lasach może nastąpić poprzez wdrożenie na dużą skalę koncepcji małej retencji.

Nadleśnictwo Sokołów zrealizowało projekt „Zwiększenia możliwości oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Program współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 2007-2013".

W ramach realizowanego projektu MRN wykonano:

  • Retencja wodna- zbiornik Grabarka z obiektami towarzyszącymi w leśnictwie Kurowice

Koszt realizacji: 331 431,48 zł

Ilość maksymalnie retencjonowanej wody: 43 000 m3

  • Retencja wodna- zbiornik retencyjny wody z obiektami towarzyszącymi w leśnictwie Treblinka

Koszt realizacji: 196 952,25 zł

Ilość maksymalnie retencjonowanej wody: 28 000 m3

  • Retencja wodna- zbiornik Czekanów z obiektami towarzyszącymi, w leśnictwie Kurowice

Koszt realizacji: 218 369,15 zł

Ilość maksymalnie retencjonowanej wody: 36 450 m3

  • Zastawka piętrząca nr5.- Grabarka

Koszt realizacji: 37 988,60 zł

Ilość maksymalnie retencjonowanej wody: 4 300 m3

Ogółem wartość bieżąca wszystkich obiektów retencji wodnej: 784 741,48 zł

Ogółem maksymalnie retencjonowana woda: 111 750 m3

Ogółem zrealizowano obiektów: 13 szt.

 

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych zajmuje
się koordynowaniem projektów.

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu Nadleśnictwa Sokołów są:

Specjalista ds. budowlanych Wojciech Nowicki

Sekretarz Nadleśnictwa Leszek Brzezik