Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niepaństwowe to wszystkie grunty leśne niebędące własnością Skarbu Państwa.

Na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Sokołów lasy niepaństwowe stanowią  71% w powiecie sokołowskim i 88% części powiatu ostrowskiego.

1.Podstawą prawną funkcjonowania nadzoru nad lasami prywatnymi jest zapis art. 5  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. zgodnie z którym, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta. Starosta w drodze porozumienia może ten nadzór przekazać nadleśniczemu Lasów Państwowych.

2.Starosta Sokołowski przekazał nadzór nad lasami niepaństwowymi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sokołów porozumieniem z dnia 23 lutego 2012r  i aneksem nr 8 z dnia 18 lutego 2020r. Powierzchnia lasów objęta nadzorem wynosi 17 667 ha. Starosta ostrowski nadzoru  nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych nie przekazał.

3. Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa *dla lasów objętych uproszczonym planem urządzenia:

    1) właściciel lasu składa w urzędzie gminy lub w kancelarii leśniczego „wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa Legalności pozyskania drewna” wraz z klauzulą informacyjną.

    2) po skontaktowaniu się z leśniczym należy się umówić na cechowanie drewna ściętego, wyrobionego i „przy pniu” czyli w miejscu pozyskania !.

     3) właściciel po podpisaniu przez Nadleśniczego odbiera „świadectwo legalności pochodzenia drewna”.

*dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

    1) właściciel lasu składa w urzędzie gminy lub w kancelarii leśniczego „wniosek o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa”.

     2) po dopełnieniu formalności przez leśniczego z zachowaniem procedur wymaganych przez Kodeks postepowania administracyjnego właściciel otrzymuje „decyzję nakazującą”.

     3) po otrzymaniu decyzji właściciel zawiadamia o  zamiarze wyrębu, a  po umówieniu się z leśniczym  pozyskuje drewno.

     4)  po zacechowaniu  drewna „ przy pniu”, właściciel odbiera ‘świadectwo legalności pochodzenia drewna”  podpisane przez Nadleśniczego.

4.Obowiązki właściciela lasu wynikają  z art. 13 ustawy o lasach:

Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

  1. zachowania  w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk
  2. ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych)  w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu
  3. pielęgnowaniu i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej
  4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
  5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną  realizację wszystkich jego funkcji przez : pozyskiwanie w granicach  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób pozwalający na  możliwość ich biologicznego odtwarzania, a   także ochronę runa leśnego.

 

5.Obowiązki Lasów Państwowych wynikające z Ustawy o lasach:

       1.Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu pomocy na jego wniosek poprzez:

-doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej

-odpłatne udostępnianie  sadzonek drzewek i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego

       2.w szczególnie uzasadnionych przypadkach , na wniosek właściciela lasu, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzewek i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (uprawy leśne) – zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

       3. Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna.

       4. Nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia sporządza plan zalesienia oraz potwierdza jego wykonanie.

       5. . Nadleśniczy na wniosek właściciela sporządza plan inwestycji zwiększającej odporność ekosystemów leśnych i wartość dla środowiska i potwierdza jej wykonanie.

Pkt. 4 i 5 realizowany jest w przypadku  skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

6.Wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw związanych z nadzorem:

(patrz u dołu strony - materiały do pobrania)

7.Terminy i miejsca pełnienia dyżurów przez pracowników Nadleśnictwa pełniących nadzór:

 

Gmina/ wieś

Imię i Nazwisko Osoby sprawującej nadzór

 

 

Stanowisko

 

 

dzień

telefon

 
 

Bielany

Andrzej Kozłowski

Podleśniczy Leśnictwa Przeździatka

 

Piątek

602-226-638

 

Ceranów

Małgorzata Goyska

Leśniczy szkółkarz

Środa

606-916-023

 

Sterdyń

Poniedziałek

 

Kosów Lacki wsie:

Nowa Maliszewa

Stara Maliszewa

Nowa Wieś Kosowska

Dębe

Kosów Ruski

Żochy

Chruszczewka Szlachecka

Chruszczewka Włościańska

Buczyn Nowy

Sągole

Dybów

Grzymały

Buczyn Dworski

Buczyn Szlachecki

Wyszomierz

Kutyski

Trzciniec Duży

Trzciniec Mały

Kosów Hulidów

Kosów Lacki

Kosów Osada

 

Krzysztof Frąc

 

Leśniczy Leśnictwa Treblinka

 

 

 

Wtorek

 

 

600-414-729

 

Kosów Lacki wsie:

Henrysin

Jakubiki

Krupy

Łomna

Rytele Święckie

Telaki

Tosie

Wólka Okrąglik

Wólka Dolna

Albinów

Bojary

Guty

 

Kinga Bobryk

 

Podleśniczy Leśnictwa Treblinka

 

 

Wtorek

 

 

722-375-722

 

Repki

Marek Błoński

Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych

Wtorek

602-227-802

 

Sabnie

Piątek

 

Jabłonna Lacka

Środa

 

Sokołów Podlaski

Czwartek

 

 

8.Opis taksacyjny na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

właściciel może uzyskać w wydziale ochrony środowiska właściwego Starostwa Powiatowego.