Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przed owadami

Ochrona lasu przed owadami zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką i usuwaniem skutków działalności szkodników owadzich w różnych fazach rozwojowych drzewostanów.

Na terenie Nadleśnictwa Sokołów istotne znaczenie ma ochrona upraw drzew iglastych (sosna, świerk) przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem. W walce z tym gatunkiem stosujemy zazwyczaj metody mechaniczne takie jak np. okopanie uprawy rowkiem izolacyjnym lub wykopanie na takiej uprawie dołków chwytnych, do których dodatkowo wkładane są środki wabiące, a zwabione tam szkodniki są niszczone.

W uprawach i młodnikach iglastych pewne zagrożenie stwarza smolik znaczony. Ograniczenie jego liczebności polega na usuwaniu i niszczeniu zasiedlonych drzewek.

Ważnym zagadnieniem jest również ochrona przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi), takimi jak brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki. W tym celu prowadzone są różne prace prognostyczne, np. liczenie samic brudnicy mniszki podczas przejścia przez zagrożone drzewostany w czasie kulminacji rójki czy jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny i świerka.

Starsze drzewostany iglaste narażone są na szkody od szkodników wtórnych (uszkadzających drewno) takich jak cetyńce, korniki i przypłaszczek granatek. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na: wyznaczaniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych, utylizacji resztek poeksploatacyjnych (gałęzi, kory) powstałych podczas pozyskiwania drzew zasiedlonych, a w razie jego pozostawania w lesie w okresie wiosennym i letnim – korowaniu i wykładaniu pułapek wabiących.


Kontrola pułapek na kornika drukarza. Fot. Piotr Tomasiak

W ostatnich latach na szkółce leśnej Holendernia obserwuje się wzmożone, okresowe występowanie pędraków. Walka z tymi szkodnikami skupia się głównie na prognozowaniu ich występowania a w przypadku ich pojawu stosowaniu czarnego ugoru (na danej kwaterze nie dopuszcza się do rozwoju żadnej roślinności mogącej stanowić dla nich bazę pokarmową oraz kilka razy do roku wykonuje się głęboką orkę która odsłania robaki chętnie zjadane przez ptaki.)