Wydawca treści Wydawca treści

Projekty UE 2013-2022

Nadleśnictwo Sokołów zrealizowało już projekt finansowany ze środków unijnych, a obecnie realizuje kolejny. Pierwszy był częścią ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych dotyczącym małej retencji nizinnej. Obecnie realizowany projekt to Adaptacja do zmian klimatu.

Obecnie realizowane projekty:

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP; budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

W dniu 25.11.2016 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy przy realizacji w/w projektu pomiędzy PGL LP Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a PGL LP Nadleśnictwo Sokołów.

W ramach projektu będą realizowane dwa zadania:

 1. Odbudowa kompleksu zbiorników wodnych i infrastruktury towarzyszącej w Leśnictwie Kurowice uroczysko Czekanów.
 2. Odbudowa i modernizacja rowów melioracyjnych w Leśnictwach Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowce.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 20 szt. obiektów piętrzących wodę lub spowalniających ich odpływ. Pojemność obiektów małej retencji (kompleks zbiorników- 3 szt.) 45 000 m3 z czego objętość retencjonowanej wody 38 500 m3.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu Nadleśnictwa Sokołów są:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych- Piotr Krasnodębski

Sekretarz Nadleśnictwa Aneta Marciszewska

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych, zajmuje się koordynowaniem projektów.

 


Projekty UE 2013-2022

Nadleśnictwo Sokołów zrealizowało już projekt finansowany ze środków unijnych, a obecnie realizuje kolejny. Pierwszy był częścią ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych dotyczącym małej retencji nizinnej. Obecnie realizowany projekt to Adaptacja do zmian klimatu.

Obecnie realizowane projekty:

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP; budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

W dniu 25.11.2016 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy przy realizacji w/w projektu pomiędzy PGL LP Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a PGL LP Nadleśnictwo Sokołów.

W ramach projektu będą realizowane dwa zadania:

 1. Odbudowa kompleksu zbiorników wodnych i infrastruktury towarzyszącej w Leśnictwie Kurowice uroczysko Czekanów.
 2. Odbudowa i modernizacja rowów melioracyjnych w Leśnictwach Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowce.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 20 szt. obiektów piętrzących wodę lub spowalniających ich odpływ. Pojemność obiektów małej retencji (kompleks zbiorników- 3 szt.) 45 000 m3 z czego objętość retencjonowanej wody 38 500 m3.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu Nadleśnictwa Sokołów są:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych- Piotr Krasnodębski

Sekretarz Nadleśnictwa Aneta Marciszewska

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych, zajmuje się koordynowaniem projektów.