Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej.

Strukturę nadleśnictwa stanowią:

- biuro nadleśnictwa,

- leśnictwa,

- obwody nadzorcze Lasów Niepaństwowych.

Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy(N) jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego (Z) odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych i specjalistów ds. lasów niepaństwowych. Ponadto jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie w pełnym zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Dział Gospodarki Leśnej (ZG) prowadzi całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, ochrony przyrody i środowiska, łowiectwa, małej retencji, certyfikacji gospodarki leśnej oraz innych działów zagospodarowania lasu takich jak użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych.

Dział ten prowadzi również sprawy związane z ewidencją lasów i gruntów oraz ich udostępnianiem, nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostów: Powiatu Sokołowskiego i  Powiatu Ostrów  Mazowiecka. Organizuje i przeprowadza działania na rzecz edukacji leśnej społeczeństwa.

W zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego dział ten kontroluje w szczególności prawidłowość procesu pozyskania i zrywki drewna, a także jego sprzedaż ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania umów, zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych (wydłużone terminy płatności). Pracownicy tego działu zobowiązani są do reagowania na wszelkie przejawy szkodnictwa oraz udzielania w tym zakresie merytorycznej pomocy strażnikom leśnym i leśniczym.

Dział Gospodarki Leśnej organizuje staże dla absolwentów szkół wyższych lub średnich leśnych oraz praktyki zawodowe dla uczniów lub studentów szkół leśnych.

Ponadto do Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie bieżących spraw związanych z ustawą  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji w tej sprawie.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. W skład Nadleśnictwa Sokołów wchodzą następujące leśnictwa: Ceranów, Holendernia, Kurowice, Repki, Przeździatka, Treblinka oraz leśnictwo szkółkarskie Szkółka Holendernia.

Leśniczy (ZL)bezpośrednio kieruje leśnictwem.

Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

Leśniczy wykonuje zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.

Leśniczy jest również obowiązany do sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie określonym w Porozumieniu, jeżeli taki nadzór został mu powierzony.

Uczestniczy w działalności edukacyjnej Nadleśnictwa.

Podleśniczy (ZPL)przydzielony jest do leśnictwa i podlega bezpośrednio leśniczemu. Wykonuje czynności techniczno produkcyjne, administracyjne i ochronne mające na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa. Podleśniczy jest również obowiązany do sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie określonym w Porozumieniu, jeżeli taki nadzór został mu powierzony. Uczestniczy w działalności edukacyjnej Nadleśnictwa. Ponadto podleśniczowie w czasie nieobecności leśniczego prowadzą sprzedaż detaliczną przy użyciu kas rejestrujących.

Specjalista d/s lasów niepaństwowych i BHP (ZLN-1) realizuje zadania określone ustawą o lasach oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Nadleśniczym a właściwym Starostą, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach. Nadzoruje i koordynuje programu PROW.

Zakres zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi obejmuje ponadto:

- koordynowanie działań w zakresie nadzoru nad lasami innych własności,

- weryfikowanie czasu pracy pracowników prowadzących nadzór nad gospodarką leśną w lasach innych własności,

- sporządzanie zestawień czasu pracy leśniczych leśnictw mieszanych i specjalistów ds. lasów niepaństwowych,

- ewidencja wydanych decyzji z zakresu nad gospodarka w lasach niepaństwowych,

- monitorowanie egzekwowania od właścicieli lasów wykonania wydanych decyzji,

- monitorowanie kosztów nadzoru nad lasami niepaństwowymi,

- sporządzanie kalkulacji kosztu nadzoru nad lasami niepaństwowymi,

- współpraca ze Starostami w zakresie powierzonego nadzoru nad lasami niepaństwowym

- uczestnictwo w działalności edukacyjnej Nadleśnictwa.

Prowadzi sprawy związane z przestrzeganiem zasad BHP.

Stanowisko pracy specjalista d/s lasów niepaństwowych (ZLN-2) realizuje zadania określone ustawą o lasach oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Nadleśniczym a właściwym Starostą, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

Inżynierowie nadzoru(NN) wykonuje zadania w zakresie kontroli funkcjonalnej wszystkich komórek organizacyjnych Nadleśnictwa, wydaje zalecenia w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości oraz ściśle współpracuje z kierownikami poszczególnych pionów, a w szczególności:

- kontroluje prawidłowość wykonania szacunków brakarskich przez leśniczych,

- kontroluje prawidłowość i jakość odbioru drewna,

- kontroluje pracę wykonaną przez zakłady usług leśnych w zakresie pozyskania, zrywki, wywozu,

- kontroluje prace zakładów usług leśnych w zakresie zadań hodowlanych i ochronnych,

- przechowuje książkę kontroli,

- gromadzi przechowuje protokoły kontroli wewnętrznych LP oraz organów kontrolnych zewnętrznych,

- monitoruje wykonanie przez poszczególne komórki zaleceń pokontrolnych,

- prowadzi kancelarię tajną oraz pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

- wykonuje zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- może wykonywać inne prace nie objęte zakresem kontroli funkcjonalnej,

- rozpatruje reklamacje ilościowe i jakościowe surowca drzewnego i produktów niedrzewnych,

 - sporządza projekty dokumentów (z zakresu swego działania)  zawierające informacje będące przedmiotem udostępnienia w BIP NDL, przekazuje Nadleśniczemu do zatwierdzenia oraz wprowadza dokument na stronę wyodrębnioną BIP.

Główny księgowy(K) odpowiada za całość spraw finansowo-księgowych, a w szczególności wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Do obowiązków głównego księgowego należy również terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, a także opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

Dział Finansowo-Księgowy(KF) odpowiada w szczególności za prowadzenie ewidencji i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej, kontroli prowadzenia sprzedaży detalicznej przez leśniczych i podleśniczego szkółkarza przy użyciu kas rejestrujących oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań. Ponadto Dział Finansowo-Księgowy sporządza listy płac oraz stosowne informacje dla Urzędów Skarbowych i ZUS.

Sekretarz(S) kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa.

W zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego odpowiada za właściwą (fizyczną) ochronę siedziby nadleśnictwa. Nadzoruje i kontroluje wykonanie usługi ochrony mienia nadleśnictwa przez wybraną Agencję ochrony mienia jak również prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem majątku nadleśnictwa.

Dział Administracyjno – Gospodarczy (SA)odpowiada za prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, archiwum zakładowego, ewidencji gruntów ekonomicznych i dzierżaw, prowadzenie ewidencji składników aktywów trwałych i przedmiotów nietrwałych, kart deputatów mundurowych i bhp, spraw mieszkaniowych (w tym sprzedaż nieruchomości zabudowanych, w trybie art. 40a ustawy o lasach), spraw budowlanych i inwestycyjno-remontowych, transportowych, działalności dodatkowej, melioracji wodnych, zaopatrywanie w materiały związane z eksploatacją systemu SILP.

Ponadto do Działu Administracyjno-Gospodarczego należy prowadzenie bieżących spraw związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) w swoim zakresie działania oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji w tej sprawie.

Stanowisko pracy ds. pracowniczych prowadzi całokształt spraw zatrudniania i zwalniania pracowników, sprawy socjalno-bytowe, obsługę sekretariatu, sprawy organizacyjno-prawne Nadleśnictwa.

Komendant Posterunku Straży Leśnej na bieżąco kieruje posterunkiem Straży Leśnej.

Do obowiązków strażnika leśnego należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrona innych składników mienia nadleśnictwa oraz prowadzenie magazynu broni.

Strażnicy leśni prowadzą sprawy związane z rejestracją przestępstw i ich sprawców w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK).